Da vi har en ny og forbedret løsning på vej, i samarbejde med Spar Nord, er det ikke længere muligt at starte en ny opsigelse.

Alle igangværende opsigelser vil blive afsluttet.

Brugerbetingelser

31. august 2017, version 1.1

1. Generelt

Disse brugerbetingelser gælder for tjenesteydelsen "SubHub", der udbydes gennem en Facebook Chatbot på Facebook Messenger og en webapplikation på https://subhub.dk.

SubHub ejes og udbydes af SubHub ApS, CVR nr. 37766585 med hjemsted på Bådehavnsvej 13, 1th, 9000 Aalborg, Danmark ("SubHub ApS" eller "vi").

Disse brugerbetingelser og den tilhørende persondatapolitik, jf. pkt. 10 er gældende for alle tjenester (inkl. mobile tjenester), der udbydes som en del af SubHub. Når du vælger at benytte SubHub, accepterer du samtidig indholdet af disse brugerbetingelser.

2. Hvad er SubHub?

SubHub er en personlig forbrugertjeneste, der på dine vegne indhenter oplysninger om abonnementer og medlemskaber, som du har indgået med virksomheder og organisationer, eksempelvis fitness, måltidskasser, tv, magasiner mv. (herefter samlet "Abonnementer") samt andre faste udgifter, eksempelvis forsikringer, A-kasse kontingenter, forsyningsudgifter (el, vand og varme) mv. (herefter samlet "Faste Udgifter"). Oplysningerne om Abonnementer og Faste Udgifter indhentes direkte via din konto hos de banker eller betalingsservices, som SubHub ApS har indgået et samarbejde med.

Tjenesten har til formål at give dig et samlet overblik over de Abonnementer, som du regelmæssigt betaler for, samt dine andre Faste Udgifter og at give dig let adgang til at administrere og opsige sådanne Abonnementer.

3. Oprettelse af brugerkonto

Brugen af SubHub og SubHubs funktioner og tjenester kræver, at du accepterer brugerbetingelserne.

Du skal minimum være 18 år for at oprette en brugerkonto hos SubHub.

Du opretter en brugerkonto ved at kontakte os via vores Facebook Chatbot på Facebook Messenger eller ved at gå ind på https://subhub.dk. Herefter skal du tilknytte en eller flere banker og betalingsservices til din brugerkonto.

Når du opretter en brugerkonto, giver du SubHub ret til på dine vegne at hente data vedrørende dine kontobevægelser fra de banker og betalingsservices, som du har tilknyttet SubHub. Identifikationen af dig som bankkunde og udvekslingen af data med de angivne banker og betalingstjenester sker via NemID. Udvekslingen af data med banken/betalingsservices sker én gang i døgnet, således at ændringer i dine Abonnementer og Faste Udgifter løbende og hurtigt er tilgængelige i din oversigt.

Din brugerkonto hos SubHub er udelukkende til din private brug.

4. Anvendelse af Facebook Messenger

Du kan oprette en brugerkonto hos SubHub og tilgå vores services via vores Facebook Chatbot på Facebook Messenger.

Du skal være opmærksom på, at du ved anvendelse af SubHub via Facebook Messenger i tillæg til disse Brugerbetingelser vil være undergivet de betingelser og øvrige politikker, der gælder for Facebook Messenger. Facebooks brugerbetingelser og politikker kan findes her: https://www.facebook.com/terms

5. Oversigt over Abonnementer og Faste Udgifter

Når dataudvekslingen med de banker/betalingsservices, som du har angivet, er gennemført, vil din brugerkonto indeholde en oversigt over dine Abonnementer og Faste Udgifter.

SubHub ApS garanterer ikke, at oversigten er fuldstændig, idet der kan være Abonnementer og Faste Udgifter, som ikke er blevet identificeret, og som derfor ikke fremgår af oversigten. Vi anbefaler derfor, at du altid tjekker, om alle dine Abonnementer og Faste Udgifter fremgår af brugerkontoen.

Vi gemmer kun oplysninger om de identificerede Abonnementer, Faste Udgifter mv. samt betalinger relateret hertil for de seneste 24 måneder. Alle øvrige bankkonto- og betalingsserviceoplysninger, opbevares alene af banken/betalingsservicen. Se nærmere herom i vores persondatapolitik, jf. punkt 10 nedenfor.

6. Opsigelse af Abonnementer - fuldmagt

Du har mulighed for gennem SubHub at opsige Abonnementer med virksomheder og organisationer. Opsigelse af Abonnementer gennem SubHub sker på dine vegne. For at kunne benytte denne service skal du underskrive en fuldmagt, der giver SubHub ApS ret til - med din godkendelse i hvert tilfælde - på dine vegne at:

  1. Indhente alle tilgængelige og opdaterede oplysninger om dit Abonnement (herunder men ikke begrænset til løbetid, opsigelsesvarsler, omkostninger og gebyrer og eventuelt forbrug), der er relevante for gennemførelsen af opsigelsen hos udbyderen/leverandøren af Abonnementet.
  2. Gennemføre opsigelsen af Abonnementet.

Fuldmagten træder i kraft, når du underskriver den, og udløber, når opsigelsen er gennemført, eller sagen på anden måde er afbrudt eller afsluttet, jf. nedenfor.

SubHub ApS forbeholder sig ret til at afbryde opsigelsen, inden denne er gennemført, hvis det efter brugerens anmodning om opsigelse efterfølgende ikke er muligt at komme i kontakt med brugeren og/eller serviceudbyderen/leverandøren, hvis serviceudbyderen/leverandøren ikke accepterer opsigelsen, el. lign.

Opsagte Abonnementer overvåges med henblik på at sikre, at der ikke efter opsigelsens gennemførelse fortsat sker opkrævning af betalinger hos dig. Vi kan dog ikke garantere, at sådanne betalinger/opkrævninger vil blive identificeret, og der kan ikke gøres krav gældende over for SubHub i den anledning.

7. Restriktioner for fuldmagt

Opsigelse af Abonnementer i SubHub foregår kun på din anmodning. En anmodning om opsigelse af et specifikt Abonnement anses for modtaget hos SubHub ApS, når du via SubHub aktivt har godkendt handlingen.

Eventuelle omkostninger eller gebyrer hos serviceudbyder/leverandør eller anden tredjepart i forbindelse med opsigelse af et Abonnement er SubHub uvedkommende og vil skulle afholdes af brugeren.

SubHub har ikke ret til at lade en tredjepart overtage retten til at bruge din fuldmagt.

Du kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en fuldmagt fra SubHub ved at kontakte os. Hvis en fuldmagt er afgivet med en tidsbegrænsning, anses fuldmagten tilbagekaldt ved afslutningen af denne periode. Hvis ikke fuldmagten er tidsbegrænset, udløber den, når opsigelsen er gennemført, eller sagen på anden måde er afbrudt eller afsluttet.

SubHub garanterer ikke, at en opsigelse kan gennemføres på baggrund af fuldmagten. Servicebyderen/leverandøren kan stille yderligere krav, ligesom vi kan have behov for yderligere information fra dig. SubHub vil hurtigst muligt orientere dig om en eventuel manglende gennemførelse af opsigelsen. Intet ansvar kan gøres gældende over for SubHub i anledning af, at opsigelsen ikke kan gennemføres uanset årsag hertil.

8. Sletning af brugerkonto

Hvis du er uenig i brugerbetingelserne eller af anden årsag ikke længere ønsker at anvende SubHub, kan du til enhver tid opsige din brugerkonto direkte via vores Facebook Chatbot på Facebook Messenger eller ved at gå ind på https://subhub.dk under indstillinger. Alle de data, herunder personoplysninger, der er registreret på din brugerkonto, vil herefter blive slettet permanent og vil ikke kunne genskabes. Sletningen omfatter ligeledes eventuelle igangværende opsigelser af Abonnementer, og intet krav kan gøres gældende over for SubHub i den anledning.

SubHub ApS har endvidere ret til ensidigt at opsige din brug af SubHub enten midlertidigt eller permanent i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd, forsøg på misbrug af andres konti, forsøg på at få adgang til andres data eller uanstændig opførsel.

9. Misbrug af brugerkonto

Du er ansvarlig for hemmeligholdelse af dine brugerkontooplysninger. I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af din brugerkonto skal du straks meddele SubHub ApS herom. SubHub ApS har ved mistanke om misbrug altid ret til at spærre din brugerkonto. SubHub ApS er i disse situationer uden erstatningsansvar overfor dig eller tredjemand.

SubHub ApS anbefaler, at du som bruger opretholder en høj sikkerhedsstandard:

  1. Sørg for, at slå sikkerhed til på din telefon og/eller computer generelt.
  2. Del ikke dine brugerkontooplysninger, herunder passwords med nogen.

10. Behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig, når du bruger SubHub. Læs mere herom i vores persondatapolitik.

11. Aftaler med tredjepart

Med dit samtykke, kan SubHub sende dig information, opdateringer, mv, relateret til dine eksisterende Abonnementer og Faste Udgifter samt tilbud fra alternative Abonnementer og Faste Udgifter, der udbydes af tredjemand. Disse tilbud vil være baseret på dine eksisterende Abonnementer og Faste Udgifter. Det er din egen beslutning og risiko, hvorvidt du ønsker at benytte dig af disse tilbud. De fremsendte tilbud er ikke på nogen måde godkendt eller anbefalet af SubHub.

Hvis du ikke ønsker at modtage tilbud om alternative Abonnementer og Faste Udgifter kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os som angivet i punkt 16 nedenfor.

Hvis du accepterer tilbud eller benytter tjenester fra en tredjepart, vil sådanne tredjeparters individuelle vilkår være gældende, og aftale indgås direkte mellem dig og den pågældende tredjepart. Det er dit ansvar at sætte dig ind i tredjeparts vilkår. Intet ansvar kan gøres gældende over for SubHub i den anledning.

12. IP rettigheder

SubHub ApS ejer alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, såsom ophavsret, patentret, designret, varemærkeret mv. til vores Facebook Chatbot, vores webapplikation samt al indhold som oprettes på SubHub.

Du må som bruger gerne kopiere, distribuere, vise og udøve indhold fra SubHub – og afledte værker baseret på det – men du skal kreditere SubHub med navn og link til www.subhub.dk.

SubHub ApS forbeholder sig ret til at indlede retsforfølgning mod enhver, der måtte krænke SubHub ApS’ rettigheder.

Rettigheder til eventuelle annoncer og øvrige reklamer fra tredjepart tilhører de pågældende annoncører.

13. Drift

Tjenesten er ikke altid fejlfri, selvom vi altid gør vores ypperste og konstant er i gang med forbedringer. Når du opretter en brugerkonto på SubHub, accepterer du status for tjenesten på det pågældende tidspunkt.

SubHub ApS kan udføre vedligeholdelse eller ændringer og forbedringer for at opretholde tjenesten, hvorved tjenesten kan blive midlertidigt utilgængelig. SubHub ApS vil, i det omfang det er muligt, annoncere sådanne driftsforstyrrelser på forhånd, men er ikke forpligtet til dette og er ikke ansvarlig for eventuel skade, som dette måtte medføre.

14. Ansvar

Brug af SubHub og SubHubs funktioner og tjenester sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar og for brugerens egen risiko.

SubHub ApS påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden og lovligheden af de oplysninger og data, som brugeren opnår ved anvendelsen af SubHub. SubHub påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes adgang til brugerens brugerkonto, oplysninger eller data.

Hvis du støder på indhold, der ikke er korrekt, anstødeligt eller imod brugerbetingelserne, bør du indberette dette til SubHub ApS (info@subhub.dk). SubHub ApS har til enhver tid ret til at slette indhold om nødvendigt.

SubHub ApS fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab, som brugeren måtte lide, eller påfører tredjemand i forbindelse med anvendelse af SubHub. SubHub ApS har en høj standard for datasikkerhed og -præcision, men SubHub ApS er ikke ansvarlig for tab, som du måtte lide som følge af driftsforstyrrelser, fejl, sikkerhedsbrister eller tredjemands sikkerhed og handlinger.

I de tilfælde, hvor SubHub ApS formidler kontakt mellem bruger og tredjemand, kan SubHub ApS ikke gøres ansvarlig for eventuelle aftaler og kontrakter indgået mellem disse parter.

15. Ændringer

Disse betingelser erstatter alle tidligere gældende betingelser. Betingelserne er gældende, indtil nye udsendes.

SubHub ApS kan uden varsel ændre disse brugerbetingelser, og den seneste version vil altid være tilgængelig for dig. Du vil blive informeret om eventuelle ændrede brugerbetingelser, første gang du benytter SubHub, efter betingelserne er blevet ændret.

16. Kontakt

Har du spørgsmål til indholdet af disse brugerbetingelser kan du kontakte os på info@subhub.dk eller 60 63 73 70.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Vis detaljer.